Protokoły lustracjiProtokół lustracji oraz pismo polustracyjne to bardzo ważne dokumenty zawierające informacje o naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zgodnie z Art. 91. § 1. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: lustracja - prawo spółdzielcze.

Celem lustracji jest:
  1. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
  2. zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
  3. kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
  4. wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
  5. udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z ostatnio przeprowadzonej lustracji tj. z grudnia 2013 r.


Uchwała nr 1/R/2014 Rady Nadzorczej

- w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji 

  działalności SM „Radogoszcz-Zachód” za okres: 1.01.2010 do

  31.12.2012 r. oraz działalności organów samorządowych do

  30.06.2013 r.Pismo polustracyjne z Krajowej Rady Spółdzielczej – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego z dnia 6.12.2013r.Protokół lustracji pełnej przeprowadzonej w SM „Radogoszcz-Zachód” za okres: 01.01.2010 - 31.12.2012

- data sporzadzenia dokumentu: grudzień 2013 r.

Załączniki do powyższego protokołu lustracji:

- KRS
- GUS
- Decyzja w sprawie nadania NIP
- Uchwała nr 29/R/2013
- Wykaz podległości i podporządkowania w SM Radogoszcz-Zachód
- zaŁacznik 6 i 7
- Załączniki 8,9,10
- Załączniki 11,12,13
- Załączniki 14,15
- Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia
- Opinia biegłego rewidenta 23.03.2012
-
Opinia biegłego rewidenta 20.03.2013     


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód