Uchwały Rady Nadzorczej z 2018 rokuUchwała nr 01/R/2018

- z dnia 25 stycznia 2018 r.

- w sprawie uchwalenia stawki opłat za dźwigi w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.05.2018 r.Uchwała nr 02/R/2018

- z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2017 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 03/R/2018 

- z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2017 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 04/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2018 rok.Uchwała nr 05/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości wspólnych będących we współużytkowaniu wieczystym/ współwłasności Spółdzielni oraz właścicieli wyodrębnionych lokali, służebnością przesyłu.Uchwała nr 06/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do realizacji zakresu rzeczowego planu remontów na 2018 rok w pkt. III/1 uchwalonego Uchwałą nr 38/R/2017 w dniu 23.11.2017 r.Uchwała nr 07/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do realizacji wymiany dźwigów w roku 2018 zgodnie z przedstawionym przez Zarząd planem kosztów.Uchwała nr 08/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów.Uchwała nr 09/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie przekazania na fundusz remontowy Spółdzielni środków z umorzenia pożyczki Nr 666/Z/2015 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwała nr 10/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi stanowiącym Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz - Zachód"Uchwała nr 11/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 12/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 13/R/2018

- z dnia 12 kwietnia 2018 r.

- w sprawie upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy na wykonanie remontu loggii w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód"Uchwała nr 14/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego  SM "Radogoszcz - Zachód" za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.Uchwała nr 15/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 12 miesięcy 2017 rokuUchwała nr 16/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w 2017 rokuUchwała nr 17/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zagospodarowania terenu przy 11-go Listopada w związku z wypowiedzeniem dzierżawy w/w terenu przez Usługową Spółdzielnię "Światowid"Uchwała nr 18/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 19/R/2018

- z dnia 08 maja 2018 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni służebnością przesyłu.Uchwała nr 20/R/2018

- z dnia 08 maja 2018 r.

- w sprawie przyznania jednorazowo wsparcia finansowego na rzecz filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, funkcjonującej na terenie SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 21/R/2018

- z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2018 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 22/R/2018 

- z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2018 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 23/R/2018 

- z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Zarządu ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 24/R/2018

- z dnia 17 maja 2018 r.

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 53/60, 53/72, 53/73, 53/74, 53/71, 53/34, przy ul. 11-go Listopada - w obrębie B-4.Uchwała nr 25/R/2018

- z dnia 24 maja 2018 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - zachód" w Łodzi z działalności w 2017 roku.Uchwała nr 26/R/2018

- z dnia 7 czerwca 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do obciążania funduszu remontowego kosztami zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - bl. 105, położonego przy ul. Biedronkowej 11 w Łodzi, będącego w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 27/R/2018

- z dnia 7 czerwca 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - bl. 105, położonego przy ul. Biedronkowej 11 w Łodzi, będącego w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 28/R/2018

- z dnia 7 czerwca 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do kontynuacji systemu rozliczania kosztów energii cieplnej wg podzielników kosztów w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód"Uchwała nr 29/R/2018

- z dnia 7 czerwca 2018 r.

- w sprawie ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 169/26 położonej przy Ziołowej 3,5,7 - w obrębie B-7Uchwała nr 30/R/2018

- z dnia 7 czerwca 2018 r.

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 117/4, 117/6, 117/7, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 91/6, 91/8, 91/9, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 w kwartale ulic Biedronkowa - Złocieniowa - Niezapominajki - Jeziorna - w obrębie B-6.Uchwała nr 31/R/2018

- z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat z tytułu eksploatacji podstawowej w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 32/R/2018

- z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie utworzenia ewidencji oraz ustalenia opłat z tytułu termomodernizacji budynków mieszkalnych w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi w ramach funduszu remontowego.Uchwała nr 33/R/2018

- z dnia 28 czerwca 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za wymianę podzielników kosztów i obsługę systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2028r.Uchwała nr 34/R/2018 

- z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia odwołania członka  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od decyzji Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 35/R/2018

- z dnia 12 lipca 2018 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2018 rok.Uchwała nr 36/R/2018

- z dnia 12 lipca 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za domofony w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.09.2018r.Uchwała nr 37/R/2018

- z dnia 12 lipca 2018 r.

- w sprawie ustalenia stawki opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków od dnia 01.07.2018r. w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 38/R/2018

- z dnia 12 lipca 2018 r.

- w sprawie ustalenia stawki opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków od dnia 01.07.2018r. w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 39/R/2018 

- z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2018 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 40/R/2018

- z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2018 roku Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 41/R/2018

- z dnia 30 sierpnia 2018 r.

- w sprawie rozliczenia poniesionych w latach 2016-2017 nakładów na wymianę pionów kanalizacyjnych, wodociągowych ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w nieruchomości bloku nr 113 przy ul. Motylowej 4 w Łodzi.Uchwała nr 42/R/2018

- z dnia 30 sierpnia 2018 r.

- w sprawie korekty planów remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" na 2018 rok.   Uchwała nr 43/R/2018

- z dnia 30 sierpnia 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz- Zachód" do wyboru i zawarcia umów na utrzymania porządku i czystości w zasobach w zasobach SM "Radogoszcz- Zachód".   Uchwała nr 44/R/2018

- z dnia 4 października 2018 r.

- w sprawie przyjęcia do analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2018 roku.Uchwała nr 45/R/2018

- z dnia 4 października 2018 r.

- w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu zamówień na roboty budowlane i usługi w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 46/R/2018 

- z dnia 4 października 2018 roku

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2018 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 47/R/2018

- z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2018 roku Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 48/R/2018

- z dnia 29 listopada 2018 r.

- w sprawie korekty planu finansowo - gospodarczego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 49/R/2018

- z dnia 29 listopada 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 50/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 51/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie ustalenia osobowego funduszu płac SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na rok 2019.Uchwała nr 52/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie uchwalenia planu remontów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na rok 2019.Uchwała nr 53/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości bl. 134 Anyżowa 4/6 na rok 2019.Uchwała nr 54/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości SM "Radogoszcz- Zachód" na rok 2019.Uchwała nr 55/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie kompleksowej wymiany dźwigów w roku 2019.Uchwała nr 56/R/2018

- z dnia 18 grudnia 2018 r.

- w sprawie obciążenia długoletnią dzierżawą terenu Spółdzielni zlokalizowanego na działkach nr 57/1, 44/13, 44/14, 44/11, 44/12 o łącznej powierzchni 1996 m2.

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód