Uchwały Rady Nadzorczej z 2018 rokuUchwała nr 01/R/2018

- z dnia 25 stycznia 2018 r.

- w sprawie uchwalenia stawki opłat za dźwigi w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.05.2018 r.Uchwała nr 02/R/2018

- z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2017 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 03/R/2018 

- z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2017 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 04/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2018 rok.Uchwała nr 05/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości wspólnych będących we współużytkowaniu wieczystym/ współwłasności Spółdzielni oraz właścicieli wyodrębnionych lokali, służebnością przesyłu.Uchwała nr 06/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do realizacji zakresu rzeczowego planu remontów na 2018 rok w pkt. III/1 uchwalonego Uchwałą nr 38/R/2017 w dniu 23.11.2017 r.Uchwała nr 07/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do realizacji wymiany dźwigów w roku 2018 zgodnie z przedstawionym przez Zarząd planem kosztów.Uchwała nr 08/R/2018

- z dnia 22 lutego 2018 r.

- w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów.Uchwała nr 09/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie przekazania na fundusz remontowy Spółdzielni środków z umorzenia pożyczki Nr 666/Z/2015 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwała nr 10/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi stanowiącym Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz - Zachód"Uchwała nr 11/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 12/R/2018

- z dnia 22 marca 2018 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 13/R/2018

- z dnia 12 kwietnia 2018 r.

- w sprawie upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy na wykonanie remontu loggii w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód"Uchwała nr 14/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego  SM "Radogoszcz - Zachód" za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.Uchwała nr 15/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 12 miesięcy 2017 rokuUchwała nr 16/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w 2017 rokuUchwała nr 17/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zagospodarowania terenu przy 11-go Listopada w związku z wypowiedzeniem dzierżawy w/w terenu przez Usługową Spółdzielnię "Światowid"Uchwała nr 18/R/2018

- z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 19/R/2018

- z dnia 08 maja 2018 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni służebnością przesyłu.Uchwała nr 20/R/2018

- z dnia 08 maja 2018 r.

- w sprawie przyznania jednorazowo wsparcia finansowego na rzecz filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, funkcjonującej na terenie SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 21/R/2018

- z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2018 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 22/R/2018 

- z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2018 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód