Uchwały Rady Nadzorczej z 2019 rokuUchwała nr 01/R/2019

- z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu i upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 02/R/2019

- z dnia 14 marca 2019 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za domofony w nieruchomości bl. 134 ul. Anyżowa 4/6 od dnia 1.04.2019 r.Uchwała nr 03/R/2019 

- z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2018 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 04/R/2019

- z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2018 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 05/R/2019

- z dnia 4 kwietnia 2019 r.

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi w 2019 roku.Uchwała nr 06/R/2019

- z dnia 4 kwietnia 2019 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi do zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania - wymiana w 2019 roku czterech dźwigów w zasobach SM "Radogoszcz -zachód" w Łodzi.Uchwała nr 07/R/2019

- z dnia 7 maja 2019 r.

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.Uchwała nr 08/R/2019

- z dnia 7 maja 2019 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 12 miesięcy 2018 roku.Uchwała nr 09/R/2019

- z dnia 7 maja 2019 r.

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na rok 2019.Uchwała nr 10/R/2019

- z dnia 7 maja 2019 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za wymianę podzielników kosztów i obsługę systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomości bl. 125 od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2029 r.Uchwała nr 11/R/2019 

- z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2019 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 12/R/2019

- z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2019 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 13/R/2019

- z dnia 23 maja 2019 r.

- w sprawie przyjęcia programu działalności społecznej i kulturalnej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2019 rokUchwała nr 14/R/2019

- z dnia 23 maja 2019 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi z działalności w 2018 roku.Uchwała nr 15/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie ustalenia stawki opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków od dnia 01.07.2019 roku w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 16/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 17/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, będących w wieczystym użytkowaniu SM "Radogoszcz - Zachód" od Gminy Miasta Łodzi.Uchwała nr 18/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, będących w wieczystym użytkowaniu SM "Radogoszcz - Zachód" od Gminy Miasta Łodzi.Uchwała nr 19/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 53/56 , położonej przy ul. 11-go Listopada 53, 55, 57, 59, 61, 63.Uchwała nr 20/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2019 rok.Uchwała nr 21/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2019 rok.Uchwała nr 22/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie określenia kwalifikowania kosztów, sposobu ich rozliczenia oraz ustalenia stawki opłat za użytkowanie lokali i garaży posiadanych na zasadzie spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, będących w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. Anyżowej 4/6 w Łodzi. Uchwała nr 23/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Piotra Lebiedzińskiego umowy z dniem 30.07.2019r.Uchwała nr 24/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

- w sprawie rozwiązania z Panem Piotrem Lebiedzińskim umowy o pracę z dniem 30.07.2019r.Uchwała nr 25/R/2019 

- z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru oraz zatrudnienia Prezesa Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotra Lebiedzińskiego.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 26/R/2019 

- z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2019 roku oraz za miesiąc lipiec 2019 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 27/R/2019

- z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2019 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 28/R/2019

- z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- w sprawie uchwalenia miesięcznej stawki opłaty ryczałtowej za przesyłanie korespondencji członkom spółdzielni i osobom niebędącym członkami spółdzielni, na adres inny niż posiadanego w spółdzielni lokalu mieszkalnego.Uchwała nr 29/R/2019

- z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- w sprawie przyznania miesięcznego ryczałtu w wysokości 500 kilometrów za używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy.Uchwała nr 30/R/2019

- z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "Termomodernizacja bloków mieszkalnych wielorodzinnych nr 26, 51, 112, 116, 122 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz- zachód" w Łodzi".Uchwała nr 31/R/2019

- z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 53/71, 53/31 położonych przy ul. 11-go Listopada 25, 37, 49, 51.Uchwała nr 32/R/2019

- z dnia 26 września 2019 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowego - gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2019 rokuUchwała nr 33/R/2019

- z dnia 26 września 2019 r.

- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi z lata 2019/2020Uchwała nr 34/R/2019

- z dnia 24 października 2019 r.

- w sprawie wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej z bonifikatą 60% w 2019 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, przy ul. Zgierskiej 246, ul. Ziołowej 3, 5, 7, ul. Trawiastej 18 w Łodzi.Uchwała nr 35/R/2019

- z dnia 24 października 2019 r.

- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 171/50 w obrębie B-7, przy ul. Zgierskiej 240.Uchwała nr 36/R/2019

- z dnia 24 października 2019 r.

- w sprawie przejęcia sprawozdania z wykonania planu remontów za trzy kwartały 2019 roku.Uchwała nr 37/R/2019

- z dnia 24 października 2019 r.

- w sprawie przejęcia sprawozdania z wykonania planu termomodernizacji na dzień 30.09.2019 roku.Uchwała nr 38/R/2019 

- z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie przyznania premii za miesiąc sierpień i wrzesień 2019 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 39/R/2019

- z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2019 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 40/R/2019

- z dnia 21 listopada 2019 r.

- w sprawie uchwalenia stawek opłat za wywóz nieczystości w zasobach SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi od dnia 01.12.2019r.Uchwała nr 41/R/2019

- z dnia 21 listopada 2019 r.

- w sprawie wymiany dźwigów w zasobach SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 42/R/2019

- z dnia 21 listopada 2019 r.

- w sprawie obciążenia długoletnią dzierżawą terenu Spółdzielni zlokalizowanego na działkach nr 44/11, 44/12 o powierzchni 800-1000 m2.Uchwała nr 43/R/2019

- z dnia 26 listopada 2019 r.

- w sprawie uchwalenia stawki opłat za dźwigi w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi  od dnia 01.03.2020r.Uchwała nr 44/R/2019

- z dnia 5 grudnia 2019 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2019 roku.Uchwała nr 45/R/2019

- z dnia 5 grudnia 2019 r.

- w sprawie uchwalenia wysokości podatku od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.01.2020r.Uchwała nr 46/R/2019

- z dnia 5 grudnia 2019 r.

- w sprawie zatwierdzenie współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.01.2020r.Uchwała nr 47/R/2019

- z dnia 19 grudnia 2019 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" na 2019 rokUchwała nr 48/R/2019

- z dnia 19 grudnia 2019 r.

- w sprawie zatwierdzenia opłat z tytułu eksploatacji podstawowej w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód