Uchwały Rady Nadzorczej z 2021 roku


Uchwała nr 01/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

- w sprawie uchwalenia planu remontów remontów SM Radogoszcz- Zachód na rok 2021Uchwała nr 02/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

- w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Radogoszcz- Zachód od 01.01.2021 r.Uchwała nr 03/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

- w sprawie przyjęcia planu osobowego funduszu płac w SM Radogoszcz- Zachód na rok 2021.Uchwała nr 04/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

- w sprawie przyjęcia planu bezosobowego funduszu płac w SM Radogoszcz- Zachód na rok 2021.Uchwała nr 05/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

- w sprawie wyrażenia opinii w sprawie finansowania przez SM Radogoszcz- Zachód prowizji bankowych od wpłat czynszowych oraz za zużycie wody, dokonywanych przez użytkowników lokali w zasobach SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 06/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM Radogoszcz- Zachód w Łodzi do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Termomodernizacja bloków mieszkalnych wielorodzinnych nr 32, 113, 114, 115 i 125, będących  w zasobach SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 07/R/2021 

- z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2020 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 08/R/2021

- z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2019 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 09/R/2021

- z dnia 25 lutego 2021 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w 2020 rokuUchwała nr 10/R/2021

- z dnia 25 lutego 2021 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu termomodernizacji w 2020 rokuUchwała nr 11/R/2021

- z dnia 25 lutego 2021 roku

- w sprawie powołania czasowej Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 12/R/2021

- z dnia 25 marca 2021 roku

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2021 rok.Uchwała nr 13/R/2021

- z dnia 25 marca 2021 roku

- w sprawie wyrażenia opinii na temat zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. 11 Listopada 31.Uchwała nr 14/R/2021

- z dnia 29 kwietnia 2021 roku

- w sprawie wyboru wykonawcy zadania "Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynkach wysokich - dziesięciopiętrowych w zasobach SM Radogoszcz- zachód w Łodzi" w trybie bezprzetargowymUchwała nr 15/R/2021

- z dnia 29 kwietnia 2021 roku

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na rok 2021Uchwała nr 16/R/2021

- z dnia 27 maja 2021 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.Uchwała nr 17/R/2021

- z dnia 27 maja 2021 roku

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za 12 miesięcy 2020 roku.Uchwała nr 18/R/2021

- z dnia 27 maja 2021 roku

- w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 19/R/2021 

- z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2021 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 20/R/2021

- z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2021 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód