WALNE ZGROMADZENIEWalne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód", a stanowią je wszyscy członkowie naszej spółdzielni. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej zajmuje się przede wszystkim:

  • uchwalaniem kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
  • rozpatrywaniem sprawozdań rady, zatwierdzaniem sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowaniem uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielaniem absolutorium członkom zarządu;
  • rozpatrywaniem wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
  • podejmowaniem uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
  • podejmowaniem uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
  • podejmowaniem uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
  • oznaczaniem najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
  • podejmowaniem uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
  • rozpatrywaniem w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
  • uchwalaniem zmian statutu.


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód