Struktura SM Radogoszcz-ZachódWalne Zgromadzenie - jest najwyższym organem spółdzielni.

Rada Nadzorcza - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
Składa się ona z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Do Rady Nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej Spółdzielni.

Zarząd - kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą.

Pracownicy spółdzielni - podział pracowników na działy przedstawiamy
w schemacie poniżej: 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód