Struktura SM Radogoszcz-ZachódWalne Zgromadzenie
     - jest najwyższym organem spółdzielni.

Rada Nadzorcza              - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się
                                          ona z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Do Rady 
                                          Nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej
                                          spółdzielni.

Zarząd                             - kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
                                          Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę.

Pracownicy spółdzielni   - podział pracowników na działy przedstawiamy w schemacie poniżej 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód