Przetargi i konkursy
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na:

 

„Utrzymanie czystości i porządku

na terenach zewnętrznych

i wewnątrz budynków mieszkalnych -

w nieruchomości przy ul. Ziołowej 3, 5, 7

oraz Zgierskiej 246 w Łodzi.”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania

w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kozłowska - Administrator

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód