PRZETARGISpółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi

przy ul. 11-go Listopada 38

tel.  42 659-11-13, 42 659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza na internetowej stronie Spółdzielni www.smrz.pl

zaproszenie na składanie ofert cenowych 

na wykonanie robót polegających na:

 

„Przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej

(pomiary 5-letnie) w budynkach garażowych

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”


Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego -

Ustawa z  7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):

 „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
lub zarządcę kontroli: (…) okresowej, co najmniej raz na 5 lat,

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, (…) kontrolą tą powinno być objęte

również badanie instalacji elektrycznej (…) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów

 oraz uziemień instalacji i aparatów;” oraz na podstawie innych przepisów

i norm mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie;

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 27-10-2022 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-10-2022 r. o godz. 11.30.

 

Szczegółowy opis przedmiotu prac

Oferta cenowa

Mapa terenu

 

Dodatkowych informacji udziela:

Renata Jagielska

tel. 42 659-15-65

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru Oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi

przy ul. 11-go Listopada 38

tel.  42 659-11-13, 42 659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 

ogłasza na internetowej stronie Spółdzielni www.smrz.pl

zaproszenie na składanie ofert cenowych


na wykonanie robót budowlanych

zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego –

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
w lokalach mieszkalnych,

lokalach użytkowych i Pawilonach

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz - Zachód” w Łodzi:


 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)      elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b)      instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

w latach 2024,2025,2026,

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w roku 2023.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 20-10-2022 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-10-2022 r. o godz. 11.30.

 


 Oferta cenowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2Do oferty cenowej prosimy o złożenie KRS lub CEIDG,

kserokopię NIP-u i REGON-u oraz  trzy referencje.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Renata Jagielska

tel. 42 659-15-65

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru Oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód