Struktura SM Radogoszcz-Zachód

Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem spółdzielni.

Rada Nadzorcza
– sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
Składa się ona z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Do Rady Nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej Spółdzielni.

Zarząd – kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą.

Pracownicy spółdzielni – podział pracowników na działy przedstawiamy
w schemacie poniżej: