Statut spółdzielni

Spółdzielnia działa w oparciu o Ustawę Prawo spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a jej codzienne funkcjonowanie określają przepisy zawarte w Statucie.
To najważniejszy dokument, a wpływ na jego powstanie mają wszyscy członkowie Spółdzielni. Ustala on zasady działania każdej spółdzielni oraz jej przepisy wewnętrzne.